قوانین و مقررات

آیین نامه ها

آیین نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلیاصل 44 آیین‌نامة سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس آیین‌نامة اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی آیین‌نامة معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران ایین نامه اتاق پایاپای آیین‌نامة اعطای مجوز و فعالیت کارگزار (در قالب شخصیت حقوقی) آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت آیین‌نامة اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مصوب هیئت ‌دولت آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بمنظور تسهیل اجرای سیاستهای کلس اصل 44 قانون اساسی آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی آیین نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور

دستورالعمل ها

دستورالعمل صندوق تضمین تسویة معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مشتمل بر 7 فصل، 30 ماده، 12 تبصره و یک پیوست دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران دستورالعمل برگزاری دوره‌های آموزشی بازار سرمایه ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معاملۀ سهام در بورس اوراق بهادار تهران دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معاملة سهام در بورس اوراق بهادار تهران مشتمل بر 48 ماده و 14 تبصره دستورالعمل انتشار اوراق قرض‌الحسنه(مصوب 17/10/90 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) دستورالعمل نحوۀ گزارشگری مالی مربوط به اوراق اجاره، در صورت‌های مالی"بانی" و "نهاد واسط" دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته دستورالعمل اجرایی عرضه و معاملة قرارداد سلف نفت مصوب مورخ 19/09/1390 هیئت مدیرۀسازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر 51 ماده و23 تبصره دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه(مصوب ../../90 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان دستورالعمل الزامات کفایت سرمایۀ نهادهای مالی دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیک بازار سرمایه دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوطه به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان دستورالعمل گزارش عملیات ومعاملات مشکوک در بازار سرمایه دستورالعمل نگهداری و امحا اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی(مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار) دستورالعمل اجرایی آیین¬نامۀسرمایه¬گذاری خارجی دربورس¬ها و بازارهای خارج از بورس ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده در فرابورس ایران دستورالعمل اجرایی دریافت سفارش‌های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش‌دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت دستورالعمل اجرایی نحوۀ انجام معاملات اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران دستورالعمل اجرایی معاملات مبتنی بر مذاکرة اوراق بهادار در فرابورس ایران دستورالعمل اجرایی شرایط اضطراری موضوع مادة (32) قانون بازار اوراق بهادار دستورالعمل رتبه‌بندی کارگزاران بورس کالای ایران دستورالعمل اجرایی معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد نفت و فراورده‌های نفتی در بورس کالای ایران دستورالعمل رتبه‌بندی کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران ضوابط انتقال سهام به کارکنان شرکت‌ها در عرضه اولیه در شرکت فرابورس ایران ضوابط معامله ترجیحی در شرکت فرابورس ایران دستورالعمل اجرایی نحوۀ انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه‌گذار خارجی دستورالعمل انضباطی کارگزاران سبدگردانی - نهایی دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران دستورالعمل اجرایی معاملات بر خط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران وفرابورس ایران دستورالعمل تأسیس و فعالیت پردازش اطلاعات مالی دستورالعمل انتشار اوراق اجاره(مصوب 11/5/1389، اصلاحیة مصوب 23/8/1390 شورای‌عالی بورس) دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط ضوابط محاسبه سهام شناورآزاد دستورالعمل معاملات قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران مصوب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 12/4/1389شامل 58 ماده و 13 تبصره الحاقیه دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص پذیرش قراردادهای آتی سهم دستورالعمل توثیق اوراق بهادار دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری دستورالعمل انتشاراطلاعات معاملات توسط بورس کالای ایران دستورالعمل نحوۀ انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار دستورالعمل فعالبت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط فرابورس ایران(شرکت سهامی عام) دستورالعمل اجرایی ثبت وگزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرا بورس ایران دستورالعمل انضباطی ناشران غیربورسی و غیر فرابورسی ثبت شده نزد سازمان دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران دستورالعمل اجرایی رینگ صادراتی بورس کالای ایران (شرکت سهامی عام) دستور‌العمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس اوراق بهادار تهران(شرکت سهامی عام) دستورالعمل تعریف و اعطای گواهی¬نامه¬های حرفه-ای دربازار اوراق بهادار مواد 9 تا 15 اصلاحی دستورالعمل ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس کالای ایران در خصوص کارگزاری های عضو دستورالعمل صدور واحد سرمایه گذاری زمین و ساختمان دستورالعمل بازگردانی واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری زمین و ساختمان دستورالعمل تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان دستورالعمل تدوین روش و تهیه اسناد مزایده در صندوقهای سرمایه گذاری زمین و ساختمان دستورالعمل نحوه محاسبه خالص ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مقررات اجرایی نحوة تغییر در شاخص‌های بورس و یا تعریف شاخص‌های جدید دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران (شرکت سهامی عام) مقررات اجرایی نحوة تغییر در شاخص‌های بورس و یا تعریف شاخص‌های جدید مصوبه در خصوص الزام به استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادارمصوب 3/12/87 هیئت‌مدیره بورس مصوبه در خصوص میزان وثایق شرکت های بورس اوراق بهادار,کالای ایران و سپرده گذاری مرکزی و همچنین اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آنها نزد سازمان بورس دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دستورالعمل صدور مجوز و فعالیت مشاور پذیرش مقررات و شرایط فعالیت شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران ضوابط کلی عرضه اولیه یا عمده سهام شرکت¬های دولتی مشمول واگذاری در بورس شرایط فعالیت شرکت های کارگزاری عضو بورس کالای ایران برای معاملات قراردادهای آتی دستورالعمل کمیتة سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده دستورالعمل تأئید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی مصوبه در خصوص عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مصوبه مورخ 9/7/87 چارچوب نقل و انتقال اوراق بهادار بین کد اصلی و کد مجازی مالک اوراق بهادار ضوابط نقل و انتقال سهام خارج از ساعت معاملات ضوابط تأسیس صندوق‌های زمین و ساختمان مصوبه در خصوص منع تشکل های خودانتظام مبنی بر انتشار اطلاعات اعضا, ناشران و مشتریان در غیرموارد قانونی ضوابط اجرایی فعالیت کمیتة آتی ضوابط اجرایی بازار جبرانی مصوبه در خصوص مرجع حل اختلافات فعالان بازار اوراق بهادار فاقد کانون مربوطه دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ضوابط نظارت سبـا بر فرآیندتأسیس و افزایش سرمایۀ شرکت‌های سهامی عام دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) دستورالعمل اجرایی کمیته پذیرش و نظارت برموسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل نحوة تعیین قیمت خریدوفروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوبه ابزار مالی قراردادهای آتی و مقررات مربوط به معاملات قراردادآتی دستورالعمل اجرایی "نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مقررات عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری مصوبه درخصوص فعالیت های بین المللی بازار سرمایه چارچوب انتقال عملیات و فعالیت های اجرایی سازمان های کارگزاران بورس های فلزات و کشاورزی به شرکت بورس کالای ایران دستورالعمل اجرائی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس سرمایه‌گذار نهادی موضوع بند 27 مادۀ یک قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا مصوبه مربوط به تعریف کارگزار غیرذینفع در بورس کالای ایران شرایط فعالیت کارگزاران در بورس کالای ایران دستورالعمل اجرایی ” نحوة ادارة جلسات و تصمیم‌گیری در شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار“ دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس (مصوب 12/6/1386 شورای‌عالی بورس) مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار ضوابط فعالیت شرکتهای تأمین سرمایه مصوب 15/5/86 شورای‌عالی بورس دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار تهران درخصوص کارگزاری‌های عضو دستورالعمل تشکیل و فعالیت کمیته تخصصی فقهی دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بند (2) مصوبه هیئت‌مدیره مورخ 15/2/1386 دستورالعمل ثبت سفارش کالا در بورس کالای ایران دستورالعمل تشکیل و ثبت کانونهای فعال در بازار اوراق بهادار دستورالعمل ثبت و عرضۀ عمومی اوراق بهادار مصوبه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل نحوۀ دریافت مجوز تأسیس بورسها، کانونها، نهادهای مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار چارچوب اجرایی کمیتة تدوین مقررات دستورالعمل نحوه انجام معاملات در تابلوی غیررسمی دستورالعمل اجرایی بازارسازی سهام(حمایتی) دستورالعمل اجرایی سفارش‌های الکترونیکی اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادارتهران دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس دستورالعمل محاسبة شاخص بازده سهام براساس سهام شناور آزاد ( TEFIX) دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک در بازار سرمایه دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیک بازار سرمایه دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه دستور العمل ها ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه گذار خارجی دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس انرژی فرایند پذیرش کالا در بورس انرژی دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالا

اساسنامه های نمونه

{نمونة} اساسنامة صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری {نمونة} امیدنامة صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری {نمونة}اساسنامة صندوق سرمایه گذاری {نمونة}امیدنامة صندوق سرمایه گذاری اساسنامة {نمونه} شرکت [مادر/هلدینگ] اساسنامه‌ی {نمونه} شرکت‌ سرمایه‌گذاری اساسنامة {نمونه} شرکت‌ سرمایه‌گذاری اساسنامة {نمونه} شرکت [مادر/هلدینگ] سازمان بورس و اوراق بهادار اساسنامۀ نمونۀ شرکت‌های ثبت شده سازمان بورس و اوراق بهادار اساسنامۀ نمونۀ شرکت‌های ثبت شده اساسنامۀ صندوق سرمایه‌گذاری امیدنامة ‌صندوق‌ سرمایه‌گذاری... ( برای سرمایه گذاری اشخاص خارجی ) اساسنامه‌ی{نمونه‌ی}شرکت‌ مشاور سرمایه‌گذاری [نمونة]امیدنامة صندوق سرمایه گذاری شاخصی ...... [در سهام و در اندازة بزرگ] [نمونة]اساسنامة صندوق سرمایه گذاری شاخصی.. [در سهام و در اندازة بزرگ] اساسنامه {نمونه } شرکت سبدگردان {نمونة} امیدنامة صندوق سرمایه گذاری .......[در اوراق بهادار با در آمد ثابت و با پی شبینی سود] اساسنامه {نمونه } شرکت پردازش اطلاعات مالی {نمونة} اساسنامة صندوق سرمایه گذاری {نمونة} امیدنامة صندوق سرمایه گذاری......[در اوراق بهادار با درآمد ثابت و باحداقل سود تضمین شده] {با تفکیک ضامن نقدشوندگی و ضامن جبران خسارت یا سود} نمونه امیدنامهی صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان اساسنامهی نمونهی صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان {نمونة} اساسنامة صندوق سرمایه گذاری...... [ در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود]
* نام ارسال کننده:
* ایمیل ارسال کننده:
* ایمیل دریافت کنندگان:
موضوع:
متن:
* ورودی کد امنیتی: